Stadgar

(utöver nedanstående stadgar finns en bilaga kallad ”kommentar till stadgarna” att tillgå hos ordförande. ”Kommentar till stadgarna” tar upp förklaringar av respektive punkt i stadgarna.)

Sammanträdesdatum 1983-11-03.

Ursprungliga stadgar antogs vid det möte 1977-06-16 där samfälligheten bildades. Vid föreningens årsstämma 1983-11-03 antogs de nödvändiga stadgeändringarna (i § 11, 12 och 14) som behövdes för en omläggning av räkenskapsperioden till kalenderår. Ändringarna registrerades i Länsstyrelsens samfällighetsföreningsregister den 2 maj 1984.

Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

§1 FIRMA
Föreningens firma är Hemslöjdens samfällighetsförening.

§2 SAMFÄLLIGHETER
Föreningen förvaltar anläggningssamfällighet tillkommen genom anläggningsbeslut 1977-06-16, Ck 1 54/75.

§3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN
Samfälligheten(erna) skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess (deras) ändamål.

§4 MEDLEM
Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under §2.

§5 STYRELSE säte, sammansättning
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Uppsala kommun. Styrelsen ska bestå av minst 5 och högst 7 ledamöter och 2 suppleanter.

§6 STYRELSE val
Styrelsen utses vid ordinarie föreningsstämma för tiden mellan två ordinarie stämmor. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. Övriga befattningar utser styrelsen inom sig.

§7 STYRELSE kallelse till sammanträde, föredragningslista
Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden ska tillställas ledamöterna minst 7 dagar före sammanträdet. Suppleanterna ska inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe. Suppelant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.

§8 STYRELSE beslutförhet, protokoll
Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall protokoll föras som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§9 STYRELSE förvaltning
Styrelsen skall
1. förvalta samfälligheten(erna) och föreningens tillgångar,
2. föra redovisning över föreningens räkenskaper,
3. föra anteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare,
4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
5. om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmars andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenar, föra särskild redovisning för varje sådan gren,
6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

§10 REVISION
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 2 suppleanter.

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§11 RÄKENSKAPSPERIOD
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1/1 – 31/12

§12 FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie stämma skall årligen hållas senast 15 mars på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§13 KALLELSE TILL STÄMMA
Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom skriftliga meddelanden i brevlådorna.

Kallelseåtgärd skall vidtas senast 14 dagar före sammanträdet.

I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i §12 angivna handlingar finns tillgängliga.

Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom meddelanden på anslagstavla.

§14 MOTIONER
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under januari månad.

Styrelsen ska bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§15 DAGORDNING VID STÄMMA
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
1. val av ordförande för stämman
2. val av två justeringsmän
3. styrelsens och revisorernas berättelser
4. ansvarsfrihet för styrelsen
5. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
6. ersättning till styrelsen och revisorerna
7. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
8. val av styrelse och styrelseordförande
9. val av revisorer
10. övriga frågor
11. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

§16 DISPOSITION AV AVKASTNING
Fördelning av överskott skall ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.

§17 STÄMMOBESLUT
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

Ifråga om omröstning gäller mm gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§18 FLERA VERKSAMHETSGRENAR (paragrafen struken)

§19 PROTOKOLLSJUSTERING TILLGÄNGLIGHÅLLANDE
Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.

Sten Söderberg
sammanträdesledare