Om föreningen

Samfällighetens första stadgar dokumenterades 16/6 1977. I föreningen fattas beslut om våra gemensamma ytor. Föreningen har ansvar för lekplatser, allmänna planteringar, vissa snuttar av cykelvägarna, en del brunnar, hängrännor och stuprör samt vissa delar av VA-anläggning med markbundna rör.

Varje hushåll i vårt område är enligt lag anslutet till samfälligheten. Information till medlemmarna går ut via maillistor, denna hemsida och anslagstavlan på ”Torget” mitt i samfälligheten.

Årsstämma

Varje år i början av mars hålls årsstämma för Hemslöjdens samfällighet och byalaget Södra Nåntuna. Vid stämman tas beslut om förening­ens ekonomi och övriga gemensamma ansvars­frågor. Här har du som boende möjlighet att påverka din närmiljö och tycka till om vår ekonomi. På årsstämman brukar också någon intressant föreläsare bjudas in. Motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 31:a januari och kan mailas till styrelsen eller läggas i någon styrelsemedlems brevlåda. Kallelse till stämman med förslag till dagordning skickas ut senast två veckor före stämman. Kallelsen skickas som mail till alla som anmält sin mailadress till styrelsen – kolla inboxen och spamfiltret! Protokoll från årsstämman delas ut på samma sätt till samtliga hushåll samt annonseras på hemsidan.

Betalning av årsavgiften

Årsstämman beslutar om årsavgiften, för närmare information se senaste årsmötesprotokollet .

Styrelsen

Föreningsstämman utser varje år en styrelse för att leda verksamheten. Styrelsen ska bestå av 5-7 medlemmar. Styrelsens främsta uppgift är att verkställa årsstämmans beslut och att planera för att våra gemensamma ytor underhålls. Styrelsen samman­träder 4-5 gånger under året.

Städdagar

En gång på våren och en gång på hösten är det städdag. Då hjälps vi tillsamman åt att snygga till och underhålla lekplatser och planteringar, rensa brunnar och klippa häckar. Städdagarna är ett gyllene tillfälle att lära känna sina grannar och på våren avslutas städdagen alltid med att styrelsen anordnar gemensam korvgrillning. Alla medlemmar förväntas ställa upp på städdagarna. Kan man inte delta just dessa dagar kan man komma överens med styrelsen om att göra en arbetsinsats någon dag i förväg.

Läs mera under rubriken städdagar (länk)

Parkeringar

Vi har ont om parkeringsytor i vår samfällighet. På Brodyrvägen finns vår enda gästparkering med 5 platser som bara ska användas för gäster under kortare tider. Våra garage är relativt små för dagens bilar och när området anlades gjordes endast plats för en bil per garageuppfart. Nu är det vanligare med fler bilar och det är upp till varje husägare att lösa den problematiken på bästa sätt. Det är viktigt att försöka hålla gatorna fria från bilar med tanke på områdets barn samt framkomlighet för utryckningsfordon, färdtjänst, servicebilar och för annan trafik som är nödvändig för husägarna. Detta gäller särskilt på vintern då snöröjningen behöver komma till och många 12:8-ytor dessutom används som snöupplag.

Protokoll, kartor och andra handlingar

Styrelsens ordförande förvarar dokumentation över samfällighetens hela verksamhet som till exempel originalprotokoll från stämmor och styrelsemöten samt kartmaterial och övrig information om samfällighetens ytor och utrustning.