Våra ytor och anläggningar

Samfälligheten ansvarar för ett antal gemensamma ytor och anläggningar som presenteras nedan.

Karta_hemslöjden

Vinbärsparken – lekplats

 

Denna lekplats som ligger mellan Sömnadsvägen och Hålsömsvägen består av en gungställning, en sandlåda, två gungdjur, en hängställning och en bänk. Den genomgick sin senaste renovering 2013 då sandlådan minskades, gungdjuren byttes ut och hängställningen monterades. Här växer också några vinbärsbuskar som gett platsen dess namn.

Dinoparken – lekplats

 

Denna lekplats mellan Hålsömsvägen och Brodyrvägen genomgick en fullständig renovering 2016 och består nu av tre klätterfigurer för de minsta (bl.a. en dinosaurie), en stor gunga, ett klättertorn med rutschbana samt en plantering.

Loket – lekplats

 

På denna lekplats mellan Brodyrvägen och Spetsvägen finns gungor (med områdets enda babygunga), sandlåda, lekhus med rutschbana, ett klätterlok som gett platsen dess namn, två fria bänkar och ett bord med bänkar. Platsen sträcker sig ut till Spetsvägen med en gångväg.

Klättertornet – lekplats

Även denna lekplats ligger mellan Brodyrvägen och Spetsvägen. Här finns sandlåda, gungdjur, en gungbräda och ett klättertorn. Platsen sträcker sig ut till Spetsvägen med en gångväg.

Torget, samlingsplats

I samfällighetens mitt står den Anslagstavla som används för att förmedla information till hushållen (numera som komplement till mail). Det är här vi samlas inför varje städdag. Här finns också en basketkorg.

Körsbärsparken

Mitt i denna park står en sandlåda som användes så sällan att den byttes ut mot en plantering 2015. Det har även påbörjats ett utbyte av de rönnar som stått sedan 70-talet mot körsbärsträd allt eftersom de dör undan. Från parken går en liten stig ut på norra delen av Brodyrvägen.

12:8-ytor

12:8-ytor kallar vi de små asfaltssnuttar med tillhörande gräsmatta som förbinder våra gator (som sköts om av kommunen) med de kommunala gång/cykelvägarna. Ytorna såldes till samfälligheten vid områdets anläggning för en mycket billig peng (1 krona sägs det). På dessa ytor finns enstaka lyktstolpar som samfälligheten ansvarar för och vi måste också sköta snöröjning och sandning här. I nuläget lejer styrelsen ut de senare uppdragen till en firma för en viss kostnad per tillfälle. Försök att skänka ytorna tillbaka till kommunen har misslyckats.

Stuprännor och vattenrör

Utöver ovan nämnda ytor förvaltar samfälligheten även vissa fördelningsbrunnar, gemensamma tilledningar för färskvatten, avlopp och stuprör som delas av två enskilda fastigheter. Karta över vilka fastigheter som berörs finns hos styrelsen. Nedan klargörs ansvaret för de delar av samfälld egendom som finns inom medlems enskilda fastighet. Ansvaret omfattar endast skada som ej orsakats av den enskilde fastighetsägaren eller tredje man på uppdrag av enskild fastighetsägare.

Samfälld egendom Gränspunkt mellan enskild resp. samfälld egendom Åtgärd Ansvar
Färskvattenledning Förgreningskoppling vid gemensam fördelningsbrunn Reparation av läcka, återställning av mark till normalskick* Föreningen
Avloppsledning Anslutning till avloppsbrunn där flera fastigheter har anslutning Reparation av läcka, återställning av mark till normalskick* Föreningen
Elledning Samtliga elledningar som matar samfälld anläggning. Reparation av skada, återställning av mark till normalskick* Föreningen
Stuprör Rensbrunn i hängränna mellan två sammanhängande fastigheter. Målning**, utbyte vid genomrostning Föreningen
         

* Med normalskick avses den nivå som fastigheten hade vid byggnation 1974-77. Asfaltering och stenläggning ingår, dock ej ansvar för trasiga eller exklusiva markstenar.

** Föreningen ansvarar endast för inköp av färg, arbete utförs av enskild fastighetsägare. Enskild fastighetsägare står för fysiska skador på stuprör.

Fotnot: Fjärrvärmeledningar ansvarar fjärrvärmeleverantören för ända fram till avstängningskran i hushållet. Dessa omfattas därmed inte av samfällighetsföreningens ansvar.