Vid skada

Skada på den egendom som föreningen förvaltar

Om skada har drabbats sådan egendom som samfällighetsföreningen förvaltar ska skadan utan dröjsmål anmälas till styrelsen.

Skador på gemensam vattenledning kan i vissa fall berättiga till ersättning från samfällighetsföreningen. Sådan skada ska snarast inspekteras av någon i styrelsen. Exempel på skada som kan berättiga till ersättning är gemensam tillvattenledning, dvs. ledning som ligger på enskild mark och matar två eller flera fastigheter.

Nedan klargörs ansvaret för de delar av samfälld egendom som finns inom medlems enskilda fastighet. Ansvaret omfattar endast skada som ej orsakats av den enskilde fastighetsägaren eller tredje man på uppdrag av enskild fastighetsägare.

Samfälld egendom Gränspunkt mellan enskild resp. samfälld egendom Åtgärd Ansvar
Färskvattenledning Förgreningskoppling vid gemensam fördelningsbrunn Reparation av läcka, återställning av mark till normalskick* Föreningen
Avloppsledning Anslutning till avloppsbrunn där flera fastigheter har anslutning Reparation av läcka, återställning av mark till normalskick* Föreningen
Elledning Samtliga elledningar som matar samfälld anläggning. Reparation av skada, återställning av mark till normalskick* Föreningen
Stuprör Rensbrunn i hängränna mellan två sammanhängande fastigheter. Målning**, utbyte vid genomrostning Föreningen

* Med normalskick avses den nivå som fastigheten hade vid byggnation 1974-77. Asfaltering och stenläggning ingår, dock ej ansvar för trasiga eller exklusiva markstenar.

** Föreningen ansvarar endast för inköp av färg, arbete utförs av enskild fastighetsägare. Enskild fastighetsägare står för fysiska skador på stuprör.

Fotnot: Fjärrvärmeledningar ansvarar fjärrvärmeleverantören för ända fram till avstängningskran i hushållet. Dessa omfattas därmed inte av samfällighetsföreningens ansvar.

Grenledning till ett hushåll/fastighet omfattas inte av samfällighetsföreningen ansvar och berättigar inte till ersättning.

Medlem ska på egen hand ringa servicejour för att minimera skadan!

Uppsala Vatten & Avfall

Växelnummer: 018-727 93 00

Jourtelefon: 018-23 07 10

Glöm inte att även kontakta ert eget försäkringsbolag vid skada.