Vad är en samfällighet?

En samfällighet måste enligt lag finnas i ett bostadsområde där det finns ytor och annat som samtliga hushåll äger och förvaltar tillsammans.

Exempel på samfälligheter är vägar, grönytor, lekplatser, garage, parkeringsplatser, skogsområden med mera, som bildats genom lantmäteriförrättning.

En samfällighetsförening är en juridisk person som har bildats för att förvalta en eller flera samfälligheter. En samfällighetsförening kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter, träffa avtal och ingå andra rättshandlingar.

En samfällighetsförening får inte driva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten ska tillgodose. Det här innebär att samfällighetsföreningen endast får driva frågor som rör den gemensamma egendomen eller områdena. Vad som är samfällighetsföreingens ändamål framgår av stadgarna som normalt hänvisar till det anläggningsbeslut som lantmäterimyndigheten fattat.

Det är årsmötet som drar upp riktlinjerna för föreningens verksamhet och beslutar om vad som ska göras. Årsmötet utser också styrelsen. Styrelsen ansvarar för den löpande förvaltningen och ska också arbeta med att verkställa de beslut som fattats på årsstamman.

 

Vilka är medlemmar i en samfällighetsförening?

Den som äger en fastighet som har en andel i samfällighet. Fastighetsägaren är automatiskt medlem i den samfällighetsförening som sköter samfälligheten.

 

Vad innebär medlemskapet?

Alla fastighetsägare har samma skyldigheter och rättigheter inom samfälligheten. Rättigheten är att använda de gemensamma tillgångarna/ytorna. Skyldigheterna är att betala medlemsavgift och att delta i vårdandet av de gemensamma tillgångarna/ytorna.

 

Vem är skyldig att betala årsavgift?

Skyldigheten att betala årsavgiften åligger ägaren av respektive fastighet vid betalningstillfället. Detta alldeles oavsett om man är nyinflyttad eller ej. Hyr man en fastighet i andra hand är det ägaren av fastigheten som är skyldig att betala. En samfällighetsförening har rätt enligt lag att ta ut avgift för att täcka kostnaderna för skötseln av gemensamma tillgångar.

 

Vilka frågor får samfällighetsföreningen driva?

En samfällighetsförening kan enligt lag endast behandla frågor som rör den gemensamma egendomen eller områdena. Den kan alltså på sin dagordning inte ha några andra frågor.