Arbetsuppgifter

Varje vår, någon gång kring Valborg, och varje höst i slutet på september samlas samfällighetens medlemmar för organiserade städdagar. Alla medlemmar förväntas ställa upp på städdagarna. Kan man inte delta just dessa dagar kan man komma överens med styrelsen om att göra en arbetsinsats någon dag i förväg. Nedan följer en beskrivning av de vanligaste sysslorna som även anslås på anslagstavlan vid ”torget”. Därutöver kan extra uppgifter tillkomma som trädplantering, reparation av lekutrustning eller liknande.

Vårstäddagen

Varje städdag rensas det ogräs på våra ytor och gångstigar samt vid vägkanterna på 12:8-ytorna. Gruset på samtliga lekplatser spadvänds för att den stötdämpande funktionen ska bevaras. Sandlådesarger borstas rena och avfall transporteras till sopcontainrarna.

På våren sopas våra snuttar av cykelvägarna och gräsmattor rena från grus. Bänkar och sandlådesargar oljas vid behov och målning utförs där det behövs. Vartannat år töms sandlådorna för att fyllas på med ren sand kort efter städdagen. På våren avslutas varje städdag med gemensam grillning i styrelsens regi vid ”torget”.

Höststäddagen

Varje städdag rensas det ogräs på våra ytor och gångstigar samt vid vägkanterna på 12:8-ytorna. Gruset på samtliga lekplatser spadvänds för att den stötdämpande funktionen ska bevaras. Sandlådesarger borstas rena och avfall transporteras till sopcontainrarna.

På hösten klipper vi även häckar och krattar löv.

Sopcontainrar

Till varje städdag hyr styrelsen in 1-2 stycken sopcontainrar beroende på hur mycket avfall det förväntas bli. En container ställs vid 12:8-ytan vid Spetsvägens vändplan och en eventuell andra container ställs vid Hålsömsvägens södra 12:8-yta. Containrarna får inte nyttjas före städdagens början men om utrymme finns kvar får medlemmar gärna fylla på med eget trädgårdsavfall efter städdagens slut. Notera att endast trädgårdsavfall får läggas i containern.